Fizisko personu datu apstrādes noteikumi

1. Kādi dati tiek apstrādāti

Sportistu, treneru, darbinieku, Valdes, Izpildkomitejas pārstāvju un brīvprātīgo darbinieku – fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, pases un/vai ID kartes kopijas, sportistu licences un starptautiski reģistrētas sportistu ID kartes (turpmāk – Dati).

2. Datu apstrādes nolūks

Dati tiek apstrādāti, lai administrētu pušu savstarpējās attiecības saistībā ar Biedrības darbību un uzdevumiem – pieteikt dalībniekus vietējām un starptautiskām sacensībām, izmaksāt atalgojumu, izmaksāt komandējumu dienas naudas, veikt dalībnieku apdrošināšanu, pasūtīt lidojumu biļetes, ārzemju vīzas sagatavošanai un tml.

Lai realizētu biedrības mērķus, uzdevumus un likumīgās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, Dati var tikt nodoti trešajām personām – vietējo un starptautisko sacensību organizatoriem, ja to pieprasa sacensību Nolikums, antidopinga aģentūrām, sporta ārstu, fizioterapeitu vajadzībām, ar kuriem Biedrībai ir noslēgti Līgumi. Grāmatvedības firmai SIA “7A grāmatvedības birojs”, kas sniedz Biedrībai pakalpojumu uz Līguma pamata. Valsts un pašvaldību iestādēm pamatojoties uz noslēgtiem Līgumiem par sadarbību, finansējuma pieprasījumiem un atskaitēm.

Ja Dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks prasīta fiziskās personas – datu subjekta piekrišana datu apstrādei.

3. Piekļuve Datiem un to glabāšana

Dati tiek ierakstīti darba, brīvprātīgos un sadarbības līgumos, kuri tiek glabāti slēgtā dokumentu skapī un/vai slēgtā arhīva telpā, kur pieeja ir tikai Biedrības vadībai un pilnvarotai personai – biroja administratorei-lietvedei.

Dati ir ierakstīti Biedrības datorā Microsoft Office programmā, programmai ir pieeja tikai Biedrības biroja administratorei – lietvedei un Biedrības vadībai, piekļuve aizsargāta ar drošu paroli. Dati ir ierakstīti elektroniski – ārējā Cietā diskā, kas aizsargāts ar drošu paroli, kam piekļuve ir tikai Biedrības vadībai.

4. Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

5. Datu glabāšanas ilgums

Dati tiek glabāti – brīvprātīgos un sadarbības līgumos noteikto darbības laiku, darba līgumi tiek glabāti normatīvajos aktos paredzētajā termiņā un kārtībā, pēc tam Dati tiek dzēsti.

6. Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar Biedrības darbību, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

Informāciju par sīkdatnēm meklē te: Sīkdatņu informācija