Latvijas Paralimpiskā Sporta Centra izbūves arhitektoniskā vīzija

2019.gada 14.augusts \\ ID: LPK 2019/1 \\ Statuss: Izsludināts

Latvijas Paralimpiskā komiteja izsludina metu konkursu

Nosaukums: Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija

ID: LPK 2019/1

IUB: https://pvs.iub.gov.lv/show/587733

Konkursa norises laiks

No 2019. gada 12. augusta līdz 14. novembrim (piedāvājumu iesniegšana).

Konkursa mērķis

Iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu “Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija”.

Metu konkursa projekta teritorija

Atrodas Rīgas pilsētas dienvidu daļā, Daugavas kreisajā krastā, Zemgales priekšpilsētas Bišumuižas apkaimē, ietver zemes gabalus Padures ielā 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52A, 54, zemes gabalu Ceraukstes ielā ar kad.Nr.01001192029, Gulbju ielā 9A, Ceraukstes ielā 27, 29, 48, 50 un zemesgabalus ar kad. Nr.01000730121 un Nr.01000730171.

Plānotā objekta aptuvenā platība ir nedaudz virs 10 ha. Šobrīd no minētajiem zemes gabaliem Pasūtītāja īpašumā atrodas trīs zemesgabali: Ceraukstes ielā 29, 48 un 50. Ņemot vērā, ka pārējie zemes gabali ir Rīgas pašvaldības īpašumā, tiek kārtots nekustamo īpašumu piederības jautājums, lai varētu rīkoties ar šiem zemes gabaliem atbilstoši plānotajai iecerei.

Konkursa priekšmets

Apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Latvijas Paralimpiskā sporta centra teritorijas labiekārtojumu un kompleksu perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie Paralimpiskā centra izveides risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna izstrāde ar labiekārtojumu, atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai, paredzot Konkursa objekta attīstību (būvniecību) atsevišķās kārtās, tai skaitā priekšlikumi par atsevišķu ēku vai ēku pamatu nojaukšanu, ja tādi ir. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Iesniegšanas kārtība

Meta piedāvājumu pēc Nolikumā noteiktajām prasībām jāiesniedz 1 eksemplārā līdz 2019. gada 14. novembra plkst.17.00. To var izdarīt:

 1. personīgi iesniedzot katru darba dienu pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pārtraukums 12.30–13.00) biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja”, Stabu iela 60, Rīga, LV-1011 (lūgums iepriekš sazināties ar atbildīgo sekretāri Līgu Muzikanti, tālr. +371 26491200, e-pasts: liga.muzikante@lpkomiteja.lv)
 2. nosūtot to pa pastu.
Konkursa žūrijas komisija

Konkursa žūrijas komisija iesniegto Metu vērtēšanai:

 1. Juris Dambis, arhitekts;
 2. Aleksandrs Kiršteins, arhitekts;
 3. Gvido Princis, arhitekts;
 4. Viesturs Briedis, arhitekts;
 5. Rūta Krūskopa, arhiteke;
 6. Guntis Grabovskis, arhitekts;
 7. Aldis Grasmanis, ēku konstrukciju projektētājs;
 8. Valters Celmiņš, ēku konstrukciju projektētājs;
 9. Normunds Tirāns, ēku konstrukciju projektētājs

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Juris Dambis.

Balvu fonds

Kopējais balvu fonds – 30 000 EUR

 • Pirmā vieta – 15 000 EUR
 • Otrā vieta – 8 000 EUR
 • Trešā vieta – 4 000 EUR
 • Trīs veicināšanas balvas – katra 1 000 EUR
Konkursa rezultāti

Biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” rīkotā metu konkursa “Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija”, iepirkuma identifikācijas Nr. LPK 2019/1 ZIŅOJUMS

(Sagatavots saskaņā ar 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 218.punktu)

Rīgā, 2019.gada 12.decembrī

Žūrijas komisijas lēmums par godalgu ieguvējiem un godalgu sadalījums.

Saskaņā ar punktu kopējo vērtējumu un ņemot vērā žūrijas komisijas salīdzinoši vienprātīgo skatījumu, žūrijas komisija apstiprina pirmās vietas piešķiršanu metam ar devīzi INSP0123.

Ņemot vērā to, ka mets ar devīzi easy1004 un mets ar devīzi 231301 ir ieguvuši vienādu kopējo punktu skaitu un tiem ir krietni zemāks novērtējums nekā pirmās vietas ieguvējam, pamatojoties uz Nolikuma 7.12. punktu, žūrijas komisijas priekšsēdētājs Juris Dambis izsaka priekšlikumu otro vietu nepiešķirt, bet piešķirt divas trešās vietas.

Žūrijas komisija nolemj nepiešķirt otro vietu un piešķir divas trešās vietas: metam ar devīzi easy1004 un metam ar devīzi 231301.

Metam ar devīzi KMZM2019, kurš ieguvis viszemāko kopējo punktu vērtējumu, žūrijas komisija nolemj piešķirt veicināšanas balvu.

Ņemot vērā to, ka Konkursā tiek godalgota viena pirmā vieta, divas trešās vietas un viens mets saņem veicināšanas balvu, saskaņā ar Nolikuma 3.4. punktu žūrijas komisija nolemj mainīt godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo balvu fondu, šādi:

 1. pirmās vietas ieguvējs – mets ar devīzi INSP0123 – saņem 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, 00 centi);
 2. trešās vietas ieguvējs – mets ar devīzi easy1004 un mets ar devīzi 231301 – katrs saņem 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro, 00 centi);
 3. veicināšanas balvas ieguvējs – mets ar devīzi KMZM2019 – saņem 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi).

Lejuplādē pilnu ziņojumu te

Dokumenti lejupielādei
Jautājumi un atbildes
Jautājumus un atbildes skatīt te

Sketch Design Competition

Nosaukums: Architectural Vision For The Construction Of The Latvian Paralympic Sports Centre

ID: LPK 2019/1

IUB: https://pvs.iub.gov.lv/show/587733

Duration of the Competition

Expected duration of the Competition from 12 August 2019 till 14 November 2019.

The aim of the Competition

The aim of the Competition is to obtain a high-quality architectural solution, a functionally well-developed and economically justified Sketch Design Architectural Vision for the Construction of the Latvian Paralympic Centre that meets the requirements set out in the Competition Brief, the Designing Programme and the laws and regulations.

The Sketch Design competition territory

The territory of the Sketch Design competition is located in the southern part of Riga, on the left riverbank of the Daugava, in Bišumuiža neighbourhood of Zemgale suburb and it includes plots of land at Padures iela 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52A, 54, a plot of land in Ceraukstes iela with cadastral No. 01001192029, a plot of land at Gulbju iela 9A, plots of land at Ceraukstes iela 27, 29, 48, 50 and plots of land with cadastral Nos. 01000730121 and 01000730171.
The area of ​​the planned object slightly exceeds 10 ha. Currently, the Commissioner owns three plots of land of the aforementioned ones, i.e. at Ceraukstes iela 29, 48 and 50. Considering the fact that the other plots of land belong to the Municipality of Riga, the Commissioner will settle the issues related to the real estate ownership before commencing the implementation of the development vision for the territory in order to be able use these plots of land according to the intention and idea.

The Subject of the Competition

The Subject of the Competition is a construction idea for complex improvement, landscaping and prospective development of the territory of the Latvian Paralympic Sports Centre (hereinafter – the Object of the Competition). The development concept should include the architectural and functional solutions for the construction of the Paralympic Centre and elaboration of the master plan for the territory including improvement and landscaping concepts based on the existing urban planning situation, envisaging the development (construction) of the Competition Object in several stages and demolition of individual buildings or foundations if there are any. The Sketch Design will be used as a basis for elaboration of the construction design.

A link to the full set of the Competition documents: https://www.lpkomiteja.lv/iepirkumi-un-konkursi/latvijas-paralimpiska-sporta-centra-izbuves-arhitektoniska-vizija/.

Submission Of Sketch Designs

The Sketch Designs presented in accordance with the requirements of Section 4 of the Brief shall be submitted in one copy by 14 November 2019, 5 p.m. or every working day on Mondays from 9 a.m. till 6 p.m., on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays from 9 a.m. till 5 p.m., on Fridays from 9 a.m. till 4 p.m. (a lunch break from 12:30 a.m. till 1 p.m.) in the headquarters of Latvian Paralympic Committee (“Latvijas Paralimpiskā komiteja”), Stabu street 60, Riga, LV-1011 by submitting them in person (please, contact Līga Muzikante, the secretary-in-charge, in advance, phone: +371 26491200, e-mail: liga.muzikante@lpkomiteja.lv) or by sending them by post.

The Jury

The Jury for the evaluation of the Sketch Designs submitted to the Competition.

Juris Dambis, architect Chairperson of the Jury.

Members of the Jury:

 1. Juris Dambis, architect;
 2. Aleksandrs Kiršteins, architect;
 3. Gvido Princis, architect;
 4. Viesturs Briedis, architect;
 5. Rūta Krūskopa, architect;
 6. Guntis Grabovskis, architect;
 7. Aldis Grasmanis, structural engineer;
 8. Valters Celmiņš, structural engineer;
 9. Normunds Tirāns, structural engineer
Prize money

The total amount of prize money of the Competition: EUR 30 000

 • First-prize winner – EUR 15,000.00 (fifteen thousand euro, 00 cents);
 • Second-prize winner – EUR 8000.00 (eight thousand euro, 00 cents);
 • Third-prize winner – EUR 4000.00 (four thousand euro, 00 cents);
 • Three incentive awards each in the amount of EUR 1000.00 (one thousand euro, 00 cents), EUR 3000 (three thousand euro) in total.
Attachements for download
Questions and answers
For questions and answer please refer to this page