Latvijas Paralimpiskā Sporta Centra izbūves arhitektoniskā vīzija

Jautājumi un atbildes

2019.gada 3.septembris \\ ID: LPK 2019/1 \\ Statuss: Izsludināts

Lai metu konkursa dalībniekiem būtu pieejamas nepieciešamās dokumentu veidnes, tad pasūtītāja mājaslapā https://www.lpkomiteja.lv/iepirkumi-un-konkursi/latvijas-paralimpiska-sporta-centra-izbuves-arhitektoniska-vizija/ un pasūtītāja profilā elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25742 dokumenti tiek papildināti ar metu konkursa nolikumu Word formātā.


1. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski esošās situācijas fotofiksācijas fotogrāfijas augstā izšķirtspējā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


2. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski teritorijas topogrāfiju DWG formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


3. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādītos teritorijas apgrūtinājumus DWG vai AI kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


4. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādītās inženiertīklu shēmas DWG vai kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


5. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādīto teritorijas attīstības koncepcijas ģenerālplāna shēmu DWG vai kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


6. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minētās prasības būs nevis arhitektam, bet sertificētam būvspeciālistam, kurš ir konkursa dalībnieku apvienības sastāvā?

Atbilde: Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 32.punkts noteic, ka būvprojekta vadītājs ir atbilstošas jomas būvspeciālists, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi. Tāpat šo noteikumu 36.punkts nosaka būvprojekta vadītāja pienākumus, par kuru izpildi viņš ir atbildīgs.

Ekonomikas ministrijas ieskatā (https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/buvspecialisti/): tas vai kāds būvspeciālists var būt par būvprojekta vadītāju kādam noteiktam objektam ir nosakāms, vadoties no būvējamās būves un tajā veicamajiem darbiem. Uz to norāda vārdu kopa “atbilstošas jomas”. Tā, piemēram, arhitekts būs uzskatāms par atbilstošas jomas būvspeciālistu vispārīgajā gadījumā attiecībā uz ēku projektēšanu, bet ne attiecībā uz meliorācijas būvju projektēšanu. Tāpat jāņem vērā, ka vērtējams ir arī plānoto veicamo būvdarbu veids, piemēram, gadījumā, ja ēkā plānots veikt primāri nesošo būvkonstrukciju pastiprināšanu vai nomaiņu, tad atbilstošas jomas būvspeciālists nebūs arhitekts, bet gan ēku konstrukciju projektētājs.

Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija norāda, ka metu konkursa dalībniekam meta sagatavošanā jābūt piesaistītam arhitektam, kuram ir arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments un nolikuma 6.6.punktā noteiktā pieredze.


7. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minētās prasības būs arhitektam ar projektu, kurš akceptēts būvvaldē “būvprojekta minimālā sastāvā” apjomā?

Atbilde: Būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids), bet tas neapliecina spēju izstrādāt būvprojektu atbilstoši visiem būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem. Ņemot vērā minēto, nolikuma 6.6.punktā noteiktais arhitekts pieredzi var apliecināt ar būvprojektu, par kuru ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens un būvprojekts ir akceptēts būvvaldē.


8. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minēto prasību kopumu sastādīs vairāki sertificēti arhitekti, kuri ir konkursa dalībnieku apvienības sastāvā?

Atbilde: Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvprojekta vadītāja pienākumus pilda viena fiziska persona – būvspeciālists; konkrētajā gadījumā – arhitekts. Ņemot vērā minēto, Nolikuma 6.6.punktā noteikto arhitekta pieredzi var izpildīt tikai arhitekts, kas ir viena fiziska persona.


9. Jautājums: Vai ir pieejama topogrāfija projektējamai teritorijai DWG formātā?

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav topogrāfija DWG formātā.


10. Jautājums: Kam tiek rezervēts laukums iepretim kērlinga hallei?

Atbilde: Šis laukums neietilpst metu konkursa priekšmetā, nav pasūtītāja īpašums un nav paredzēts Latvijas Paralimpiskā sporta centra attīstības vīzijā.


11. Jautājums: Vai iespējams saņemt DWG formātā plānotās teritorijas attīstības vīzijas plānu?

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav teritorijas attīstības vīzijas plāns DWG formātā.


12. Jautājums: Kas ir sākotnējās vīzijas autors, un vai nebūs autortiesību problēmu, ņemot par pamatu esošo vīziju?

Atbilde: Konkursam ir pievienoti dokumenti no iepriekš veiktās priekšizpētes un tos iespējams izmantot metu sagatavošanā. Autortiesību aizskārums neradīsies.


13. Jautājums: Kas ir domāts ar nolikuma 4.9.7. punktu “Teritorijas attīstības 3d modelis” – vai tas ir domāts izstrādāts teritorijas makets (no papīra vai citiem materiāliem līmēts) vai tikai trīsdimensionāls modelis virtuālā vidē?

Atbilde: Teritorijas attīstības 3d makets, no papīra vai citiem materiāliem līmēts, nav obligāta prasība. Pamatojoties uz Nolikuma 4.9.1. punktu, ir jāiesniedz A0 izmēra vertikāli orientētas planšetes ar grafiskajiem materiāliem. Planšetēm saturs ir noteikts Nolikuma 4.9.2.–4.9.9. punktā.


14. Jautājums: Vai būvprojekta vadītājam – arhitektam – prasītā pieredze jābūt vienā un tajā pašā objektā, vai drīkst būt labiekārtojums virs 5000 m2 viens objekts un publiskā ēka, kurai nav labiekārtojuma, – otrs objekts?

Atbilde: Pamatojoties uz Nolikuma 6.6. punktu, pieredze ir jāapliecina ar vienu būvprojektu, kura sastāvā ir viss  6.6. punkta apakšpunktos noteiktais:

  • publiski pieejama telpa (sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi);
  • vismaz vienas publiskas ēkas (ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, t.sk. izglītības un zinātnes iestāžu ēkas, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu ēkas, tūristu un citas īslaicīgas apmešanās ēkas, kultūras un izklaides iestāžu ēkas, sporta ēkas,  tirdzniecības, ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu ēkas, pārvaldes ēkas, sakaru un transporta ēkas) projektēšanā – jaunbūve vai pārbūve;
  • teritorijas labiekārtošana ne mazāk kā 5000 m2;
  • risināta maģistrālo inženiertīklu izbūve;
  • būvprojekts akceptēts būvvaldē.

15. Jautājums: Metu vērtēšanas kritērijos ir punkts Nr. 4 “Objektos esošo telpu izvietojuma un funkcionalitātes detalizācijas pakāpe”. Kas tieši domāts ar “esošo telpu”?  Vai ir kādas esošās ēkas, kurās ir esošas telpas? Tad nepieciešami esošo telpu plānojumi!

Atbilde: Ar esošajām telpām šeit ir jāsaprot nepieciešamās (nākotnē esošās) telpas, kas norādītas Projektēšanas programmas 11. punktā “Telpu programma”.

1. Jautājums: Is the topography available for the site as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the topography as a DWG file.


2. Jautājums: For what purpose is the square in front of the Curling Hall reserved?

Atbilde: This square is not part of the subject of the sketch design competition, it is not the Commissioner’s property and it is not included in the development vision for the Latvian Paralympic Sports Centre.


3. Jautājums: Is it possible to receive the plan of the development vision of the territory as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the plan of the development vision of the territory as a DWG file.


4. Jautājums: Who is the author of the initial development vision? Won’t there be any copyright issues if the existing vision is taken as a basis?

Atbilde: Documents from the preliminary study have been enclosed to the competition materials and they can be used in the preparation of the sketch designs. No copyright infringement will occur.


5. Jautājums: What is meant by Clause 4.9.7 of the Brief “A 3D model of the development of the territory” – is it a developed mock-up of the territory (made of glued paper or other materials) or is it just a three-dimensional model in a virtual environment?

Atbilde: A 3D model of the development of the territory made of glued paper or other materials is not mandatory. According to Clause 4.9.1 of the Brief, A0-size vertically orientated panels with graphical documents must be submitted. The content of the panels is defined in Clauses 4.9.2 – 4.9.9 of the Brief.


6. Jautājums: Should a manager of the construction design – an architect – have the required experience in the same object, or can improvement and landscaping of the territory be one object exceeding 5000 m2 and a public building without improvement and landscaping be another object?

Atbilde: According to Clause 6.6 of the Brief, the experience shall be demonstrated by one construction design that includes all parts described in all sub-paragraphs of Clause 6.6:

  1. a publicly accessible space (a non-residential space open to the public where people (e.g. spectators, patients, customers, buyers, passengers, students, pupils) can temporarily stay and receive various services);
  2. designing, i.e. construction or rebuilding of at least one public building (a building where public spaces or spaces for provision of a public function occupy over 50% of its total area, incl. buildings of educational establishments and research institutions; medical, health-care, social care and rehabilitation institutions; tourist and other short-stay accommodation; cultural and entertainment establishments; sports facilities; commercial, catering and consumer services; government institutions, and buildings of communications and transport;
  3. improvement and landscaping of the territory with an area no less than 5000m2;
  4. construction of the main engineering networks;
  5. the construction design has been approved by the Construction Board.

7. Jautājums: The evaluation criteria of sketch designs include Clause 4 “The level of detailing of the layout and functionality of the spaces located in the objects”. What exactly is meant by “spaces located in the objects”? Are there any existing buildings with spaces located in them? Then we need layouts of the existing spaces!

Atbilde: “Spaces located in the objects” mean the necessary spaces (to be provided in future) referred to in Clause 11 “Required spaces” of the Designing Programme.


8. Jautājums: Is it possible to receive electronically photographs of photo fixation of the existing situation in high resolution?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


9. Jautājums: Is it possible to receive electronically the topography of the territory as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


10. Jautājums: Is it possible to receive electronically the constraints applying to the territory referred to in the graphical part as DWG or AI or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


11. Jautājums: Is it possible to receive electronically the schemes of engineering networks referred to in the graphical part as DWG or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


12. Jautājums: Is it possible to receive electronically the master plan scheme of the development concept of the territory referred to in the graphical part as DWG or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


13. Jautājums: Will the competition entry be accepted, if a certified construction specialist who belongs to the association of participants rather than an architect will meet the requirements set out in Clauses 6.6.3 and 6.6.4 of the Brief?

Atbilde: Pursuant to Paragraph 32 of Cabinet Regulation No. 500 “General Construction Regulations” of 19 August 2014, a manager of the construction design is a construction specialist of the relevant field who manages designing and co-ordinates development of the construction design. Also according to Paragraph 36 of this Regulation a manager of the construction design has certain duties for the fulfilment of which he/she is responsible.

According to the Ministry of Economics, the decision whether or not a construction specialist can be a manager of the construction design for a particular object depends on the building to be constructed and the type of works to be carried out there. It is indicated by the word combination “relevant field”. Thus, for example, an architect will be considered to be a construction specialist of the relevant field as regards designing of buildings, but not in the area of designing draining structures. It should also be taken into account that the type of construction works to be performed must also to be evaluated, for example, if it is planned to reinforce or replace the primary load-bearing structures in the building, then the construction specialist of the relevant field will not be an architect but a structural engineer.

Considering the above, the Procurement Committee underlines that the participant of the sketch design competition must involve in the preparation of the sketch design an architect who has the document certifying his/her right to practise architecture independently and the experience specified in Clause 6.6 of the Brief.


14. Jautājums: Will the competition entry be accepted, if an architect who has elaborated a design which is accepted by the Construction Board “in the minimum composition” will meet the requirements set out in Clauses 6.6.3 and 6.6.4 of the Brief?

Atbilde: A construction design in the minimum composition includes the necessary aggregate of graphical and text documents which demonstrates the main idea of the development (size, placement, type of use of the building), but it does not prove the ability to develop a construction design according to all designing conditions listed in the building permit. Given the aforementioned, the architect may prove his/her experience required in Clause 6.6 of the Brief with the construction design for which a positive opinion has been received from construction experts and which has been accepted by the Construction Board.