Latvijas Paralimpiskā Sporta Centra izbūves arhitektoniskā vīzija

Jautājumi un atbildes

2019.gada 3.septembris \\ ID: LPK 2019/1 \\ Statuss: Izsludināts

Lai metu konkursa dalībniekiem būtu pieejamas nepieciešamās dokumentu veidnes, tad pasūtītāja mājaslapā https://www.lpkomiteja.lv/iepirkumi-un-konkursi/latvijas-paralimpiska-sporta-centra-izbuves-arhitektoniska-vizija/ un pasūtītāja profilā elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25742 dokumenti tiek papildināti ar metu konkursa nolikumu Word formātā.


1. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski esošās situācijas fotofiksācijas fotogrāfijas augstā izšķirtspējā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


2. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski teritorijas topogrāfiju DWG formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


3. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādītos teritorijas apgrūtinājumus DWG vai AI kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


4. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādītās inženiertīklu shēmas DWG vai kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


5. Jautājums: Vai iespējams saņemt elektroniski grafiskā daļā norādīto teritorijas attīstības koncepcijas ģenerālplāna shēmu DWG vai kādā citā formātā?

Atbilde: Pasūtītājam nav pieejami dokumenti prasītajā formātā.


6. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minētās prasības būs nevis arhitektam, bet sertificētam būvspeciālistam, kurš ir konkursa dalībnieku apvienības sastāvā?

Atbilde: Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 32.punkts noteic, ka būvprojekta vadītājs ir atbilstošas jomas būvspeciālists, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi. Tāpat šo noteikumu 36.punkts nosaka būvprojekta vadītāja pienākumus, par kuru izpildi viņš ir atbildīgs.

Ekonomikas ministrijas ieskatā (https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/buvspecialisti/): tas vai kāds būvspeciālists var būt par būvprojekta vadītāju kādam noteiktam objektam ir nosakāms, vadoties no būvējamās būves un tajā veicamajiem darbiem. Uz to norāda vārdu kopa “atbilstošas jomas”. Tā, piemēram, arhitekts būs uzskatāms par atbilstošas jomas būvspeciālistu vispārīgajā gadījumā attiecībā uz ēku projektēšanu, bet ne attiecībā uz meliorācijas būvju projektēšanu. Tāpat jāņem vērā, ka vērtējams ir arī plānoto veicamo būvdarbu veids, piemēram, gadījumā, ja ēkā plānots veikt primāri nesošo būvkonstrukciju pastiprināšanu vai nomaiņu, tad atbilstošas jomas būvspeciālists nebūs arhitekts, bet gan ēku konstrukciju projektētājs.

Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija norāda, ka metu konkursa dalībniekam meta sagatavošanā jābūt piesaistītam arhitektam, kuram ir arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments un nolikuma 6.6.punktā noteiktā pieredze.


7. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minētās prasības būs arhitektam ar projektu, kurš akceptēts būvvaldē “būvprojekta minimālā sastāvā” apjomā?

Atbilde: Būvprojekts minimālā sastāvā ir nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids), bet tas neapliecina spēju izstrādāt būvprojektu atbilstoši visiem būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem. Ņemot vērā minēto, nolikuma 6.6.punktā noteiktais arhitekts pieredzi var apliecināt ar būvprojektu, par kuru ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens un būvprojekts ir akceptēts būvvaldē.


8. Jautājums: Vai tiks akceptēts konkursa pieteikums, ja nolikuma 6.6.3. un 6.6.4. punktos minēto prasību kopumu sastādīs vairāki sertificēti arhitekti, kuri ir konkursa dalībnieku apvienības sastāvā?

Atbilde: Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvprojekta vadītāja pienākumus pilda viena fiziska persona – būvspeciālists; konkrētajā gadījumā – arhitekts. Ņemot vērā minēto, Nolikuma 6.6.punktā noteikto arhitekta pieredzi var izpildīt tikai arhitekts, kas ir viena fiziska persona.


9. Jautājums: Vai ir pieejama topogrāfija projektējamai teritorijai DWG formātā?

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav topogrāfija DWG formātā.


10. Jautājums: Kam tiek rezervēts laukums iepretim kērlinga hallei?

Atbilde: Šis laukums neietilpst metu konkursa priekšmetā, nav pasūtītāja īpašums un nav paredzēts Latvijas Paralimpiskā sporta centra attīstības vīzijā.


11. Jautājums: Vai iespējams saņemt DWG formātā plānotās teritorijas attīstības vīzijas plānu?

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav teritorijas attīstības vīzijas plāns DWG formātā.


12. Jautājums: Kas ir sākotnējās vīzijas autors, un vai nebūs autortiesību problēmu, ņemot par pamatu esošo vīziju?

Atbilde: Konkursam ir pievienoti dokumenti no iepriekš veiktās priekšizpētes un tos iespējams izmantot metu sagatavošanā. Autortiesību aizskārums neradīsies.


13. Jautājums: Kas ir domāts ar nolikuma 4.9.7. punktu “Teritorijas attīstības 3d modelis” – vai tas ir domāts izstrādāts teritorijas makets (no papīra vai citiem materiāliem līmēts) vai tikai trīsdimensionāls modelis virtuālā vidē?

Atbilde: Teritorijas attīstības 3d makets, no papīra vai citiem materiāliem līmēts, nav obligāta prasība. Pamatojoties uz Nolikuma 4.9.1. punktu, ir jāiesniedz A0 izmēra vertikāli orientētas planšetes ar grafiskajiem materiāliem. Planšetēm saturs ir noteikts Nolikuma 4.9.2.–4.9.9. punktā.


14. Jautājums: Vai būvprojekta vadītājam – arhitektam – prasītā pieredze jābūt vienā un tajā pašā objektā, vai drīkst būt labiekārtojums virs 5000 m2 viens objekts un publiskā ēka, kurai nav labiekārtojuma, – otrs objekts?

Atbilde: Pamatojoties uz Nolikuma 6.6. punktu, pieredze ir jāapliecina ar vienu būvprojektu, kura sastāvā ir viss  6.6. punkta apakšpunktos noteiktais:

 • publiski pieejama telpa (sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi);
 • vismaz vienas publiskas ēkas (ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, t.sk. izglītības un zinātnes iestāžu ēkas, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu ēkas, tūristu un citas īslaicīgas apmešanās ēkas, kultūras un izklaides iestāžu ēkas, sporta ēkas,  tirdzniecības, ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu ēkas, pārvaldes ēkas, sakaru un transporta ēkas) projektēšanā – jaunbūve vai pārbūve;
 • teritorijas labiekārtošana ne mazāk kā 5000 m2;
 • risināta maģistrālo inženiertīklu izbūve;
 • būvprojekts akceptēts būvvaldē.

15. Jautājums: Metu vērtēšanas kritērijos ir punkts Nr. 4 “Objektos esošo telpu izvietojuma un funkcionalitātes detalizācijas pakāpe”. Kas tieši domāts ar “esošo telpu”?  Vai ir kādas esošās ēkas, kurās ir esošas telpas? Tad nepieciešami esošo telpu plānojumi!

Atbilde: Ar esošajām telpām šeit ir jāsaprot nepieciešamās (nākotnē esošās) telpas, kas norādītas Projektēšanas programmas 11. punktā “Telpu programma”.


16. Jautājums: Interesē par Jūsu izsludināto metu konkursu “Latvijas Paralimpiskā sporta centra izbūves arhitektoniskā vīzija”,  radās jautājums par žūrijas sastāvu. Nesen, piedaloties citas pašvaldības rīkotā metu konkursā, Iepirkumu uzraudzības birojs lēma atcelt tā rezultātus dēļ Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. punkta: “223. Lai profesionāli novērtētu iesniegtos metus, pasūtītājs izveido žūrijas komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā. Žūrijas komisijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nepārstāv dalībnieku intereses. Žūrijas komisija ir neatkarīga, pieņemot lēmumus un paužot viedokļus. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek noteiktas specifiskas profesionālās kvalifikācijas prasības, tad vismaz viena trešdaļa žūrijas locekļu atbilst minētajai vai līdzvērtīgai kvalifikācijai.” Jūsu izsludinātā metu konkursa prasības ir reģistrācija būvkomersanta reģistrā un speciālisti ar arhitekta prakses tiesībām, ēku konstrukciju projektēšanas prakses tiesībām un konkrētu pieredzi publisku ēku projektēšanā. Radās jautājums, vai žūrijas komisijā vismaz trešā daļa no locekļiem ir  sertificēti speciālisti ar šādu pieredzi? Tādējādi vēlos precizēt, vai konkursa nolikums atbilst augstākminētajam MK noteikumu Nr.107 223. punktam un ir vērts tajā piedalīties, bez bažām par ieguldītā darba lietderīgumu?

Atbilde: Lai sagatavotu atbildi uz šo jautājumu, tika lūgts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 regulējuma piemērošanu. Pamatojoties uz IUB norādījumu, ar biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” iepirkuma komisijas 19.09.2019. sēdes lēmumu metu konkursa nolikumā ir ticis mainīts žūrijas komisijas sastāvs, kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 223. punktā noteiktajām prasībām.

Žūrijas komisija, kas apstiprināta Konkursa iesniegto Metu vērtēšanai, kopš 19.09.2019. darbojas šādā sastāvā:

 • Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Juris Dambis, arhitekts;
 • Žūrijas komisijas locekļi:
 • Gvido Princis, arhitekts;
 • Viesturs Briedis, arhitekts;
 • Guntis Grabovskis, arhitekts;
 • Rūta Krūskopa, arhitekte;
 • Aldis Grasmanis, ēku konstrukciju projektētājs;
 • Valters Celmiņš, ēku konstrukciju projektētājs;
 • Normunds Tirāns, ēku konstrukciju projektētājs;
 • Aleksandrs Kiršteins, arhitekts.

17. Jautājums: Konkursa pamatuzdevums ir izstrādāt teritorijas ģenerālplānu. Parasti ģenerālplānu izstrādā uz inženiertopogrāfiskā plāna dwg faila formātā. Ja konkursa uzdevuma veikšanai nav pieejams inženiertopogrāfiskais plāns dwg formātā, tad uz kāda kartogrāfiskā materiāla to izstrādāt?

Atbilde: Netiek noteikts konkrēts kartogrāfiskais materiāls, ieinteresētais piegādātājs Ģenerālplānu izstrādā pēc saviem ieskatiem. Metu sagatavošanā nepieciešamie izejas dati pieejami VZD portālā www.kadastrs.lv; valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā www.geolatvija.lv, interaktīvajā datu platformā www.topografija.lv, koordinātes arī www.google.lv.


18. Jautājums: Lūdzu, atsūtīt visu projekta teritorijas sastāvā esošo zemesgabalu zemes robežu plānus ar robežu koordinātēm.

Atbilde: Metu sagatavošanā nepieciešamie izejas dati pieejami VZD portālā www.kadastrs.lv; valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā www.geolatvija.lv, interaktīvajā datu platformā www.topografija.lv, koordinātes arī www.google.lv.


19. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā ir norādes par likvidējamām un koriģējamām ielu sarkanajām līnijām. Lūdzu atsūtīt informāciju par sarkano līniju izvietojumu.

Atbilde: Metu sagatavošanai izejas dati pieejami VZD portālā www.kadastrs.lv; valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā www.geolatvija.lv, interaktīvajā datu platformā www.topografija.lv.


20. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā ir minēts, ka viena no lielākajām ainaviskajām vērtībām apskatāmajā teritorijā ir esošie koki. Plānojot jauno apbūvi, esot jāņem vērā un iespēju robežās jārespektē esošie koki. Lūdzu, atsūtīt informāciju par esošajiem kokiem, to izvietojumu. Kā noteikt koku izvietojumu, ja nav topogrāfiskā plāna?

Atbilde: Ieinteresētajiem piegādātājiem ir brīvas un neierobežotas iespējas iepazīties ar teritoriju dabā. Informācija par dižkokiem ir pieejama dižkoku reģistrā portālā www.dziedava.lv


21. Jautājums: Projektēšanas uzdevumā ir minēts, ka plānojuma ietvaros ir ieteicams mainīt Bišumuižas grāvja ģeogrāfisko novietojumu. Pievienotajā grafiskajā materiālā grāvja novietojums ir mainīts teritorijas dienvidu daļā. Vai ir pieļaujams to mainīt visā teritorijā?

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav informācijas, kas aizliegtu mainīt grāvja ģeogrāfisko novietojumu.

1. Jautājums: Is the topography available for the site as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the topography as a DWG file.


2. Jautājums: For what purpose is the square in front of the Curling Hall reserved?

Atbilde: This square is not part of the subject of the sketch design competition, it is not the Commissioner’s property and it is not included in the development vision for the Latvian Paralympic Sports Centre.


3. Jautājums: Is it possible to receive the plan of the development vision of the territory as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the plan of the development vision of the territory as a DWG file.


4. Jautājums: Who is the author of the initial development vision? Won’t there be any copyright issues if the existing vision is taken as a basis?

Atbilde: Documents from the preliminary study have been enclosed to the competition materials and they can be used in the preparation of the sketch designs. No copyright infringement will occur.


5. Jautājums: What is meant by Clause 4.9.7 of the Brief “A 3D model of the development of the territory” – is it a developed mock-up of the territory (made of glued paper or other materials) or is it just a three-dimensional model in a virtual environment?

Atbilde: A 3D model of the development of the territory made of glued paper or other materials is not mandatory. According to Clause 4.9.1 of the Brief, A0-size vertically orientated panels with graphical documents must be submitted. The content of the panels is defined in Clauses 4.9.2 – 4.9.9 of the Brief.


6. Jautājums: Should a manager of the construction design – an architect – have the required experience in the same object, or can improvement and landscaping of the territory be one object exceeding 5000 m2 and a public building without improvement and landscaping be another object?

Atbilde: According to Clause 6.6 of the Brief, the experience shall be demonstrated by one construction design that includes all parts described in all sub-paragraphs of Clause 6.6:

 1. a publicly accessible space (a non-residential space open to the public where people (e.g. spectators, patients, customers, buyers, passengers, students, pupils) can temporarily stay and receive various services);
 2. designing, i.e. construction or rebuilding of at least one public building (a building where public spaces or spaces for provision of a public function occupy over 50% of its total area, incl. buildings of educational establishments and research institutions; medical, health-care, social care and rehabilitation institutions; tourist and other short-stay accommodation; cultural and entertainment establishments; sports facilities; commercial, catering and consumer services; government institutions, and buildings of communications and transport;
 3. improvement and landscaping of the territory with an area no less than 5000m2;
 4. construction of the main engineering networks;
 5. the construction design has been approved by the Construction Board.

7. Jautājums: The evaluation criteria of sketch designs include Clause 4 “The level of detailing of the layout and functionality of the spaces located in the objects”. What exactly is meant by “spaces located in the objects”? Are there any existing buildings with spaces located in them? Then we need layouts of the existing spaces!

Atbilde: “Spaces located in the objects” mean the necessary spaces (to be provided in future) referred to in Clause 11 “Required spaces” of the Designing Programme.


8. Jautājums: Is it possible to receive electronically photographs of photo fixation of the existing situation in high resolution?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


9. Jautājums: Is it possible to receive electronically the topography of the territory as a DWG file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


10. Jautājums: Is it possible to receive electronically the constraints applying to the territory referred to in the graphical part as DWG or AI or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


11. Jautājums: Is it possible to receive electronically the schemes of engineering networks referred to in the graphical part as DWG or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


12. Jautājums: Is it possible to receive electronically the master plan scheme of the development concept of the territory referred to in the graphical part as DWG or any other file?

Atbilde: The Commissioner does not have the documents in the requested format.


13. Jautājums: Will the competition entry be accepted, if a certified construction specialist who belongs to the association of participants rather than an architect will meet the requirements set out in Clauses 6.6.3 and 6.6.4 of the Brief?

Atbilde: Pursuant to Paragraph 32 of Cabinet Regulation No. 500 “General Construction Regulations” of 19 August 2014, a manager of the construction design is a construction specialist of the relevant field who manages designing and co-ordinates development of the construction design. Also according to Paragraph 36 of this Regulation a manager of the construction design has certain duties for the fulfilment of which he/she is responsible.

According to the Ministry of Economics, the decision whether or not a construction specialist can be a manager of the construction design for a particular object depends on the building to be constructed and the type of works to be carried out there. It is indicated by the word combination “relevant field”. Thus, for example, an architect will be considered to be a construction specialist of the relevant field as regards designing of buildings, but not in the area of designing draining structures. It should also be taken into account that the type of construction works to be performed must also to be evaluated, for example, if it is planned to reinforce or replace the primary load-bearing structures in the building, then the construction specialist of the relevant field will not be an architect but a structural engineer.

Considering the above, the Procurement Committee underlines that the participant of the sketch design competition must involve in the preparation of the sketch design an architect who has the document certifying his/her right to practise architecture independently and the experience specified in Clause 6.6 of the Brief.


14. Jautājums: Will the competition entry be accepted, if an architect who has elaborated a design which is accepted by the Construction Board “in the minimum composition” will meet the requirements set out in Clauses 6.6.3 and 6.6.4 of the Brief?

Atbilde: A construction design in the minimum composition includes the necessary aggregate of graphical and text documents which demonstrates the main idea of the development (size, placement, type of use of the building), but it does not prove the ability to develop a construction design according to all designing conditions listed in the building permit. Given the aforementioned, the architect may prove his/her experience required in Clause 6.6 of the Brief with the construction design for which a positive opinion has been received from construction experts and which has been accepted by the Construction Board.


15. Jautājums: As we are interested in your Sketch Design Competition “Architectural Vision for the Construction of the Latvian Paralympic Sports Centre”, we have a question about the composition of the jury. Recently, we participated in a sketch design competition organised by another municipality, and the Procurement Monitoring Bureau decided to annul its results because of Paragraph 223 of Cabinet Regulation No. 107 “Tendering Procedures for Procurement Procedures and Design Contests”: “In order to professionally evaluate the submitted designs, the contracting authority shall establish the jury commission in the composition of at least five members. The jury commission shall be composed exclusively of natural persons who shall not represent the interests of the participants. The jury commission shall be autonomous in taking the decisions and expressing the opinions. If specific professional qualification requirements are laid down for participants in a design contest, at least one third of the members of the jury shall have the same or equivalent qualification.” The brief of the sketch design competition you have announced requires the participants to be registered in the register of construction merchants and to include in their team architects and structural engineers who have the right to practise independently and have certain experience in designing of public buildings. The question is: are at least one third of the members of the jury certified specialists with such experience? In this regard, I would like to clarify if the competition brief complies with the above-mentioned Paragraph 223 of Cabinet Regulation No. 107 and if it is worth participating in the competition without risking all our efforts being in vain?

Atbilde: In order to prepare the answer to this question, the Procurement Monitoring Bureau (PMB) was asked to comment on the application of the requirements of Cabinet Regulation No. 107. Following the instruction of the PMB, with the decision of the Procurement Committee of the Latvian Paralympic Committee taken at the session of 19 September 2019 the composition of the jury was changed in the Competition Brief and now it complies with the requirements set out in Paragraph 223 of Cabinet Regulation No. 107 “Tendering Procedures for Procurement Procedures and Design Contests”.

The Jury, approved for the evaluation of the Sketch Designs submitted for the Competition, since 19 September 2019 consists of:

 • Chairperson of the Jury: Juris Dambis, architect;
 • Members of the Jury:
 • Gvido Princis, architect;
 • Viesturs Briedis, architect;
 • Guntis Grabovskis, architect;
 • Rūta Krūskopa, architect;
 • Aldis Grasmanis, structural engineer;
 • Valters Celmiņš, structural engineer;
 • Normunds Tirāns, structural engineer;
 • Aleksandrs Kiršteins, architect.

16. Jautājums: The main task of the competition is to develop a master plan of the territory. Usually the master plan is developed on the engineering and topographic plan in the dwg file format. If the engineering and topographic plan in dwg format is not available for performance of the competition assignment, then what cartographic material can be used to prepare it?

Atbilde: No specific cartographic material is required; the interested supplier elaborates the master plan at his/her own discretion. The source data required for the preparation of the sketch is available in the portal of the State Land Service at www.kadastrs.lv; in the national unified geospatial information portal at www.geolatvija.lv, on the interactive data platform at www.topografija.lv, coordinates are also available at www.google.com.


17. Jautājums: Could you, please, send boundary plans with boundary coordinates of all plots of land located within the project territory.

Atbilde: The source data required for the preparation of the sketch is available in the portal of the State Land Service at www.kadastrs.lv; in the national unified geospatial information portal at www.geolatvija.lv, on the interactive data platform at www.topografija.lv, coordinates are also available at www.google.com.


18. Jautājums: The designing assignment includes references to the street lines to be eliminated and adjusted. Could you, please, send information about the location of street lines?

Atbilde: The source data required for the preparation of the sketch is available in the portal of the State Land Service at www.kadastrs.lv; in the national unified geospatial information portal at www.geolatvija.lv, on the interactive data platform at www.topografija.lv.


19. Jautājums: According to the designing assignment, the existing trees are one of the greatest landscape values in the territory to be developed. When designing new buildings, existing trees should be respected as much as possible. Could you, please, send the information about the existing trees and their location? How can we know the location of trees if there is no topographic plan?

Atbilde: The interested suppliers have free and unrestricted access to the territory to see in on site. Information about secular trees is available in the register of secular trees at www.dziedava.lv


20. Jautājums: According to the designing assignment, it is recommended to change the geographical location of the Bišumuiža Ditch as part of the planning. The attached graphical material shows the changed location of the ditch in the southern part of the territory. Is it allowed to change its location in the entire territory?

Atbilde: The Commissioner has no information that would prohibit the changing of the geographical location of the ditch.