Statūti

Elektroniskā versija:
PDF versija
Word versija

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (turpmāk tekstā – Biedrība), saīsināti – LPK.

1.2. Biedrība darbojas kā patstāvīga sabiedriska pielāgotā sporta (sports cilvēkiem ar invaliditāti) organizāciju apvienība.

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. būt par Latvijas pielāgotā sporta (turpmāk tekstā – invalīdu sports) un paralimpiskās kustības centru Latvijā;

2.1.2. veicināt invalīdu sporta veidu attīstību;

2.1.3. popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu invalīdus un palīdzētu viņiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. radīt nepieciešamos apstākļus invalīdu sporta attīstībai Latvijā;

2.2.2. veicināt invalīdu sporta attīstību, sekmēt viņu iesaistīšanos sporta pasākumos un meistarības paaugstināšanā, lai sports kļūst par viņu veselības nostiprināšanas līdzekli un dzīves sastāvdaļu;

2.2.3. veikt atlasi un gatavot sportistus Paralimpiskajām spēlēm un Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajiem pasaules un Eiropas čempionātiem;

2.2.4. kopīgi ar citām sporta institūcijām organizēt sanāksmes, seminārus, praktiskās un zinātniskās konferences par invalīdu sporta un fizisko aktivitāšu jautājumiem;

2.2.5. iesaistīties attiecīgajās invalīdu starptautiskajās organizācijās, sadarboties ar citu valstu sporta organizācijām, sevišķi Baltijas reģionā;

2.2.6. organizēt invalīdu sporta sacensības un čempionātus Latvijā;

2.2.7. sadarbībā ar valsts institūcijām risināt invalīdu sporta speciālistu sagatavošanu;

2.2.8. organizēt un koordinēt invalīdu sporta kustību, ieskaitot nacionālos un starptautiskos pasākumus, sniedzot par tiem informāciju Latvijas sabiedrībai.

2.3. Mērķu un uzdevumu izpildei Biedrība:

2.3.1. izstrādā invalīdu sporta veidu attīstības koncepciju un programmu;

2.3.2. veic invalīdu sporta veidu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences līmenī;

2.3.3. sniedz konsultācijas invalīdu sporta federācijām un organizācijām par to darbības pilnveidošanu;

2.3.4. organizē informatīva rakstura sanāksmes par invalīdu sporta jautājumiem;

2.3.5. nodrošina invalīdu sporta izglītības programmu dažādiem līmeņiem (semināri, kursi, mācību vizītes);

2.3.6. izveido datu bāzi par invalīdu sporta kustību Latvijā;

2.3.7. sadarbojas ar masu medijiem invalīdu sporta popularizēšanas nolūkā;

2.3.8. izstrādā un nodrošina finansu programmu invalīdu sporta atbalstam;

2.3.9. veicina invalīdu sporta treneru, klasifikatoru un tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanu.

2.4. Biedrība sadarbojas ar Starptautisko Paralimpisko komiteju un Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Republikas sporta institūcijām un citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedri

4.1. Biedri.

4.1.1. Biedrības biedri ir LPK dalīborganizācijas – LR likumdošanā noteiktā kārtībā reģistrētas, starptautiski atzītas invalīdu sporta biedrības (organizācijas) un Latvijā atzītās sporta federācijas, kas vēlas un apņemas veicināt invalīdu sporta veidu attīstību, atbalstīt olimpiskos ideālus, darboties saskaņā ar olimpiskajiem principiem un atzīst Biedrības statūtus.

4.1.2. Biedrības goda biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kas Biedrībai sniedz finansiālu un cita veida palīdzību.

4.1.3. Biedrības asociētie biedri ir juridiskas personas, ar padomdevēja balss tiesībām, kuras atbalsta LPK statūtus un sadarbojas ar LPK tās mērķu un uzdevumu īstenošanā.

4.2. Dalīborganizāciju uzņemšana.

4.2.1. Lai kļūtu par dalīborganizāciju, pieteicējs iesniedz Biedrības Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kam jāapvieno reģistrācijas apliecības kopija un dokuments, kas apliecina pieteicēja atzīšanu starptautiskā līmenī. Biedrības Valdei ir tiesības noteikt citus iesniedzamos dokumentus.

4.2.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu vai atteikumu uzņemt Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēde laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.2.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Ģenerālā Asamblejā. Ja arī Ģenerālā Asambleja noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības dalīborganizāciju, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.2.4. Pēc uzņemšanas jaunajai dalīborganizācijai ir jāsamaksā iestāšanās maksa un biedra nauda Ģenerālās Asamblejas noteiktajā apmērā.

4.3.Izstāšanās un izslēgšana.

4.3.1. Dalīborganizācija var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.3.2. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu, ja biedrs:

a) nesamaksā iestāšanās naudu vai vairāk kā vienu gadu nav maksājis biedru naudu;

b) nepilda Ģenerālās Asamblejas un Valdes lēmumus;

c) nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

d) veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai neatbilst sporta ētiskajiem un morāles principiem.

4.3.3. Jautājumu par biedra izslēgšanu Ģenerālā asambleja izskata tuvākās sēde laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot tam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem. Biedrības informatīvajiem materiāliem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. brīvi darboties citās biedrībās, sabiedriskajās organizācijās un to apvienībās;

5.1.5. piedalīties visos invalīdu sporta veidu nacionālajos un starptautiskajos pasākumos, sacensībās, semināros un kongresos un citos pasākumos, ko organizē un pārzina Biedrība un Starptautiskā Paralimpiskā komiteja;

5.1.6. Biedrības goda biedriem ir tiesības uz atvieglotiem noteikumiem izmantot Biedrības sporta bāzes, inventāru un simboliku savas produkcijas reklāmai.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt Ģenerālās Asamblejas un Valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju;

5.2.5.godprātīgi pildīt nacionālās un starptautiskās paralimpiskās kustības noteikumus un lēmumus.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar Ģenerālās Asamblejas vai Valdes lēmumu.

Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Valde.

7.nodaļa. Ģenerālā Asambleja

7.1. Ģenerālā Asambleja ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Ģenerālajā Asamblejā piedalās katra dalīborganizācijas divi izvirzīti delegāti.

7.3. Kārtējo Ģenerālo Asambleju sasauc Valde vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas Ģenerālā Asambleja var tikt sasaukta pēc Valdes, prezidenta vai revidenta iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa vismaz viens Biedrības biedrs, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Dalīborganizācijas izpildinstitūcijas pienākums ir savlaicīgi paziņot Valdei izvirzīto delegātu vārdus, uzvārdus un personas kodus, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt dalīborganizāciju Ģenerālajā Asamblejā, paziņojumam pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

7.6. Ģenerālā Asambleja ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 no dalīborganizāciju izvirzītajiem delegātiem. Katrai dalīborganizācijai ir viena balss.

7.7. Balsošana Ģenerālajā Asamblejā notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad 2/3 delegātu pieprasa aizklātu balsošanu.

7.8. Ģenerālās Asamblejas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajām dalīborganizācijām. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā kā divas trešdaļas no klātesošajām dalīborganizācijām.

7.9. Ģenerālās Asamblejas kompetence:

7.9.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;

7.9.2. ievēlēt Valdi uz 4 gadiem saskaņā ar Biedrības statūtiem;

7.9.3. uz 4 gadiem ievēlēt Biedrības prezidentu, viceprezidentu un ģenerālsekretāru;

7.9.4. ievēlēt revidentu;

7.9.5. izskatīt prezidenta ziņojumu par darbības rezultātiem un revidenta ziņojumu par gada pārskatu, apstiprināt gada pārskatu;

7.9.6. noteikt dalīborganizāciju iestāšanās naudu un biedru naudas apmēru;

7.9.7 apstiprināt biedrības simboliku;

7.9.8. lemt jautājumus par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izlietojumu;

7.9.9. noteikt Biedrības tālākās attīstības perspektīvas, apstiprināt darbības programmas;

7.9.10. pieņemt lēmumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.9.11. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;

7.9.12. pilnvarot Valdi risināt konkrētus jautājumus;

7.9.13. noteikt atalgojumu Valdes locekļiem

7.10. Ģenerālās Asamblejas protokolu paraksta Ģenerālās Asamblejas vadītājs, sekretārs un vismaz divi dalīborganizāciju pilnvaroti delegāti.

8.nodaļa. Izpildkomiteja un Valde

8.1. Biedrības Izpildkomiteja ir  sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās pielāgotā sporta (sports cilvēkiem ar invaliditāti) sporta sporta politikas izpildē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī sekmē lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz invalīdu sportu.

8.2. Izpildkomitejas locekli var būt viens pārstāvis no dalīborganizācijām, citām starptautiski atzītām sporta vai to atbalstošām organizācijām, Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā ietvertām institūcijām un organizācijām, kā arī biedrības prezidents, viceprezidents un ģenerālsekretārs. Izpildkomitejas darbā var tikt pieaicinātas arī citas personas ar padomdevēja balsstiesībām. Izpildkomitejas vārdisko sastāvu apstiprina valde.

8.3. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un organizē Biedrības darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Ģenerālās Asamblejas vai prezidenta kompetencē;

8.3.1. apstiprina Biedrības gada budžetu , darba plānus, nolikumus, programmas, atskaites;

8.3.2. nosaka Valdes locekļu pienākumu sadali;

8.3.3. organizē Biedrības darbību, ievērojot statūtu noteikumus un Ģenerālās Asamblejas lēmumus;

8.3.4. apstiprina ieņēmumu un izdevumu tāmes, kontrolē līdzekļu izlietojumu, organizē grāmatvedības kārtošanu;

8.3.5. apstiprina nepieciešamo algoto darbinieku skaitu, nosaka darba algas un pienākumus;

8.3.6. nosaka delegātu skaitu Ģenerālajā Asamblejā, ievērojot dalīborganizāciju proporcionalitātes principu;

8.3.7. nosaka prēmiju un stipendiju lielumu dalīborganizāciju biedriem (sportistiem, algotiem un sabiedriskiem darbiniekiem);

8.3.8. lemj par dalīborganizāciju sportistu vai pārstāvju piedalīšanos Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajos pasākumos, apstiprina delegāciju sastāvu;

8.3.9. pēc attiecīgo invalīdu sporta federāciju ieteikuma apstiprina Latvijas invalīdu sporta izlases komandu galvenos trenerus;

8.3.10. risina sporta inventāra un iekārtu sagādes un ražošanas jautājumus, apstiprina to sadali;

8.3.11. lemj par kustāma īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu, ja rīcība ar kustamo īpašumu pārsniedz Biedrības prezidenta noteikto kompetenci;

8.3.12. lemj par pilnvarojuma piešķiršanu amatpersonām un ierobežojumu noteikšanu Biedrības prezidentam rīcībai ar kustāmo īpašumu;

8.4. Izpildkomitejas sēdes pēc nepieciešamības sasauc prezidents, bet ne retāk kā 4 reizes gadā. Par sēdi un tās darba kārtību ir jāpaziņo ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš.

8.5. Izpildkomitejas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 dalīborganizāciju pārstāvju.

8.6. Izpildkomitejas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir prezidenta balss.

8.7. Izpildkomitejas sēdes tiek protokolētas.

8.8. Valde par savu darbu atskaitās Ģenerālajai Asamblejai.

8.9. Biedrības valde sastāv no diviem valdes locekļiem – biedrības prezidenta un viceprezidenta. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Biedrības Valdes sēdes var sasaukt un darba kārtības jautājumus var noteikt jebkurš Valdes loceklis, paziņojot otram Valdes loceklim to telefoniski vai rakstiski (atzīstamas arī e-pasta vai faksimila vēstules); tās var notikt klātienē vai neklātienē, arī telefonaptaujas veidā, un Valdes lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja „par” nobalsojuši abi Valdes locekļi. Biedrības Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, norādot katra valdes locekļa balsojumu.

8.10.Izpildkomitejas vai Valdes loceklis pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā vai par atlīdzību, ja tāda tiek noteikta ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu.

9.nodaļa. Prezidents

9.1. Biedrības prezidents vada Izpildkomiteju. Biedrības prezidents ir Valdes priekšsēdētājs, kurš pārstāv un vada biedrības darbu.

9.2. Prezidenta kompetence:

9.2.1. oficiāli pārstāv Biedrību Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;

9.2.2. Biedrības vārdā paraksta līgumus, rīkojumus, finanšu un citus dokumentus;

9.2.3. risina Biedrības administratīvos, saimnieciskos un finanšu jautājumus;

9.2.4. sasauc Izpildkomitejas sēdes, iesaka to darbības kārtību, vada tās;

9.2.5. pieņem darbā un atbrīvo algotos darbiniekus, atver norēķinu kontus bankās, paraksta pilnvaras;

9.2.6. pieņem lēmumus par kustāma īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu ievērojot Valdes noteiktos ierobežojumus.

10.nodaļa. Viceprezidents

10.1. Biedrības viceprezidents ir Valdes loceklis.

10.2. Viceprezidents veic Valdes vai prezidenta noteiktos uzdevumus.

10.3. Prezidenta prombūtnes laikā veic viņa pienākumus.

10.4. Prezidentam atkāpjoties no amata vai viņa atcelšanas gadījumā, veic prezidenta pienākumus.

11.nodaļa. Ģenerālsekretārs

11.1. Biedrības ģenerālsekretārs ir Izpildkomitejas loceklis. Biedrības ģenerālsekretārs darbojas Valdes izsniegtā pilnvarojuma ietvaros.

11.2. Ģenerālsekretārs atbild par:

11.2.1. Biedrības prezidenta rīkojumu izpildi;

11.2.2. iekšējo normatīvu un citu dokumentu nosūtīšanu dalīborganizācijām;

11.2.3. informācijas sniegšanu invalīdu sporta un citām biedrībām (organizācijām), kā arī plašsaziņas līdzekļiem;

11.2.4. izdevumu tāmju un citu dokumentu sastādīšanu Biedrības un Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajiem pasākumiem;

11.2.5. Ģenerālās Asamblejas, Izpildkomitejas un Valdes sēžu dokumentu sagatavošanu.

12.nodaļa. Revidents

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Ģenerālā Asambleja uz 4 gadiem.

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis vai Biedrības algots darbinieks.

12.3. Revidents:

12.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2. dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;

12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

12.3.5. veic citus Ģenerālās Asamblejas uzticētos uzdevumus;

12.3.6. kontrolē Biedrības statūtos noteikto prasību, LR likumu un tiesību aktu izpildi;

12.3.7. kontrolē Biedrības budžeta izpildi, līdzekļu un īpašumu izlietošanas pareizību, sūdzību un iesniegumu izskatīšanu.

12.4. Revidents veic revīziju Ģenerālās Asamblejas noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Ģenerālās Asambleja izskata Valde apstiprināto Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte _________________

Statūti, to grozījumi apstiprināti Latvijas Paralimpiskās komitejas Ārkārtas Ģenerālajā asamblejā 2012. gada 16.augustā, viesnīcas “PORT HOTEL” telpās, Rīgas – Tallinas šosejas 8. km, Ādažu novads, LV-2164.