Statūti

Elektroniskā versija:
PDF versija
Word versija

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Paralimpiskā komiteja” (turpmāk tekstā – Biedrība), saīsināti – LPK.

1.2. Biedrība darbojas kā patstāvīga sabiedriska paralimpiskā un pielāgotā sporta (sports cilvēkiem ar invaliditāti) organizāciju apvienība.

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. būt par Latvijas pielāgotā sporta un paralimpiskās kustības centru Latvijā;
2.1.2. veicināt paralimpiskā un pielāgotā sporta veidu attīstību;
2.1.3. popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu cilvēkus ar invaliditāti un palīdzētu viņiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. radīt nepieciešamos apstākļus paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstībai Latvijā;
2.2.2. veicināt paralimpiskā un pielāgotā sporta attīstību, sekmēt cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sporta pasākumos un meistarības paaugstināšanā, lai sports kļūst par viņu veselības nostiprināšanas līdzekli un dzīves sastāvdaļu;
2.2.3. veikt atlasi un gatavot sportistus Paralimpiskajām spēlēm un Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajiem pasaules un Eiropas čempionātiem;
2.2.4. kopīgi ar citām sporta institūcijām organizēt sanāksmes, seminārus, praktiskās un zinātniskās konferences par paralimpiskā un pielāgotā sporta un fizisko aktivitāšu jautājumiem;
2.2.5. iesaistīties attiecīgajās starptautiskajās organizācijās cilvēkiem ar invaliditāti, sadarboties ar citu valstu sporta organizācijām, sevišķi Baltijas reģionā;
2.2.6. organizēt paralimpiskā un pielāgotā sporta sacensības un čempionātus Latvijā;
2.2.7. sadarbībā ar valsts institūcijām risināt paralimpiskā un pielāgotā sporta speciālistu sagatavošanu;
2.2.8. organizēt un koordinēt paralimpiskā un pielāgotā sporta kustību, ieskaitot nacionālos un starptautiskos pasākumus, sniedzot par tiem informāciju Latvijas sabiedrībai.

2.3. Mērķu un uzdevumu izpildei Biedrība:
2.3.1. izstrādā paralimpiskā un pielāgotā sporta veidu attīstības koncepciju un programmu;
2.3.2. veic paralimpiskā un pielāgotā sporta veidu darbības uzraudzību un kontroli savas kompetences līmenī;
2.3.3. sniedz konsultācijas paralimpiskā un pielāgotā sporta federācijām un organizācijām par to darbības pilnveidošanu;
2.3.4. organizē informatīva rakstura sanāksmes par paralimpiskā un pielāgotā sporta jautājumiem;
2.3.5. nodrošina paralimpiskā un pielāgotā sporta izglītības programmu dažādiem līmeņiem (semināri, kursi, mācību vizītes);
2.3.6. veido masu informācijas līdzekļus par paralimpiskā un pielāgotā sporta jautājumiem;
2.3.7. izveido datu bāzi par paralimpiskā un pielāgotā sporta kustību Latvijā;
2.3.8. sadarbojas ar masu medijiem paralimpiskā un pielāgotā sporta popularizēšanas nolūkā;
2.3.9. izstrādā un nodrošina finanšu programmu paralimpiskā un pielāgotā sporta atbalstam;
2.3.10. veicina paralimpiskā un pielāgotā sporta treneru, klasifikatoru un tiesnešu kvalifikācijas paaugstināšanu.

2.4. Biedrība sadarbojas ar Starptautisko Paralimpisko komiteju un Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Republikas sporta institūcijām un citām Latvijas un ārvalstu organizācijām.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedri

4.1. Biedri:
4.1.1. Biedrības biedri – Latvijas Republikā reģistrētas, starptautiski atzītas paralimpiskā un pielāgotā sporta organizācijas un citas juridiskas personas, kas vēlas un apņemas veicināt paralimpiskā un pielāgotā sporta veidu attīstību, atbalstīt olimpiskos ideālus, darboties saskaņā ar olimpiskajiem principiem un atzīst Biedrības statūtus;
4.1.2. Goda biedri – fiziskas un juridiskas personas, kas Biedrībai sniedz finansiālu un cita veida palīdzību;
4.1.3. Asociētie biedri – fiziskas un juridiskas personas, ar padomdevējtiesībām, kuras atbalsta Biedrības statūtus un sadarbojas ar Biedrību tās mērķu un uzdevumu īstenošanā (Biedrības biedri, Goda biedri un Asociētie biedri turpmāk kopā – Biedri).

4.2. Biedru uzņemšana:
4.2.1. Lai kļūtu par Biedrības biedru vai Asociēto biedru, pieteicējs iesniedz Biedrības Valdei noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Biedrības Valdei atkarībā no Biedra statusu, uz ko pretendē pieteicējs, ir tiesības noteikt citus iesniedzamos dokumentus;
4.2.2. Lēmumu par Biedrības biedra vai Asociētā biedra uzņemšanu vai atteikumu uzņemt Biedrībā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam iespēja paust savu viedokli. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža;
4.2.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt Ģenerālajā Asamblejā. Ja arī Ģenerālā Asambleja noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru vai Asociēto biedru un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās;
4.2.4. Pēc uzņemšanas jaunajam Biedrības biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa un biedra nauda Ģenerālās Asamblejas noteiktajā apmērā;
4.2.5. Persona par Goda biedru kļūst, ja tā rakstveidā ir saņēmusi attiecīgu Valdes uzaicinājumu un rakstveidā ir izteikusi piekrišanu šāda statusa iegūšanai.

4.3. Izstāšanās un izslēgšana:
4.3.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei;
4.3.2. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu, ja Biedrs:
a) nepilda Ģenerālās Asamblejas un Valdes lēmumus;
b) nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
c) veic citu darbību, kas ir pretrunā ar Biedrības statūtos noteikto vai neatbilst sporta ētiskajiem un morāles principiem;
4.3.3. Papildus 4.3.2. punktā minētajam Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu arī tad, ja Biedrības biedrs nesamaksā iestāšanās naudu vai vairāk nekā vienu gadu nav maksājis biedru naudu;
4.3.4. Jautājumu par Biedra izslēgšanu Ģenerālā Asambleja izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot tam iespēju paust savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un Ģenerālajā Asamblejā;
5.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem. Biedrības informatīvajiem materiāliem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. piedalīties visos paralimpiskā un pielāgotā sporta veidu nacionālajos un starptautiskajos pasākumos, sacensībās, semināros un kongresos un citos pasākumos, ko organizē un pārzina Biedrība un Starptautiskā Paralimpiskā komiteja.

5.2. Biedrības goda biedriem ir tiesības:
5.2.1. saņemt pamata informāciju par Biedrības darbu;
5.2.2. bez balsstiesībām piedalīties Ģenerālajā Asamblejā;
5.2.3. uz atvieglotiem noteikumiem izmantot Biedrības sporta bāzes, inventāru un simboliku savas produkcijas reklāmai.

5.3. Biedrības asociētajiem biedriem ir tiesības:
5.3.1. saņemt pamata informāciju par Biedrības darbu;
5.3.2. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu;
5.3.3. bez balsstiesībām piedalīties Ģenerālajā Asamblejā;
5.3.4. uz atvieglotiem noteikumiem izmantot Biedrības sporta bāzes, inventāru un simboliku savas produkcijas reklāmai.

5.4. Biedriem ir pienākumi:
5.4.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Ģenerālās Asamblejas un Valdes lēmumus;
5.4.2. atbilstoši savam biedra statusam ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.4.3. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju;
5.4.4. godprātīgi pildīt nacionālās un starptautiskās paralimpiskās kustības noteikumus un lēmumus.

5.5. Papildus 5.4. punktā minētajam Biedrības biedriem ir pienākums maksāt biedru naudu.

5.6. Saistības biedram var noteikt ar Ģenerālās Asamblejas vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu attiecīgā statusa biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības un Biedrības dalība komercsabiedrībās

6.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību, regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Valde.

6.3. Projektu īstenošanai Biedrība var dibināt vai ņemt dalību komercsabiedrībās.
6.3.1. Lēmumu par komercsabiedrības dibināšanu vai iesaistīšanos citā komercsabiedrībā pieņem Valde.
6.3.2. Biedrības dibinātās komercsabiedrības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību, regulē komercsabiedrības nolikums, ko apstiprina Valde.

7. nodaļa. Ģenerālā Asambleja

7.1. Ģenerālā Asambleja (Biedru sapulce) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Ģenerālajā Asamblejā piedalās visi Biedri, un katrs biedrs dalībai Ģenerālajā Asamblejā izvirza vismaz vienu delegātu. Katram Biedrības biedram ir viena balss.

7.3. Kārtējo Ģenerālo Asambleju sasauc Valde vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas Ģenerālā Asambleja var tikt sasaukta pēc Valdes, Prezidenta vai Revidenta iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa vismaz viens Biedrības biedrs, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru pienākums ir savlaicīgi paziņot Valdei izvirzīto delegātu vārdus, uzvārdus un personas kodus, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt biedru Ģenerālajā Asamblejā, paziņojumam pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

7.6. Ģenerālā Asambleja ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 no Biedrības biedriem. Katram Biedrības biedram ir viena balss.

7.7. Balsošana Ģenerālajā Asamblejā notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad 2/3 Biedrības biedru pieprasa aizklātu balsošanu.

7.8. Ģenerālās Asamblejas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedrības biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 no klātesošajiem Biedrības biedriem.

7.9. Ģenerālās Asamblejas kompetence:
7.9.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;
7.9.2. ievēlēt Valdi uz 4 gadiem saskaņā ar Biedrības statūtiem;
7.9.3. uz 4 gadiem ievēlēt Biedrības prezidentu, viceprezidentu un ģenerālsekretāru;
7.9.4. uz 4 gadiem ievēlēt Biedrības revidentu;
7.9.5. izskatīt Prezidenta ziņojumu par darbības rezultātiem un Revidenta ziņojumu par gada pārskatu;
7.9.6. noteikt Biedrības biedru iestāšanās naudu un biedru naudas apmēru;
7.9.7. apstiprināt Biedrības simboliku;
7.9.8. lemt jautājumus par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izlietojumu;
7.9.9. noteikt Biedrības tālākās attīstības perspektīvas, apstiprināt darbības programmas;
7.9.10. pieņemt lēmumus par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
7.9.11. pieņemt lēmumus par nekustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu;
7.9.12. pilnvarot Izpildkomiteju risināt konkrētus jautājumus;
7.9.13. noteikt atalgojumu Valdes locekļiem.

7.10. Ģenerālās Asamblejas protokolu paraksta Ģenerālās Asamblejas vadītājs, sekretārs (protokolists) un vismaz divi Biedrības biedru pilnvaroti delegāti.

8. nodaļa. Izpildkomiteja un Valde

8.1. Izpildkomiteja pārstāv Biedrības biedru intereses Ģenerālo Asambleju starplaikā.

8.2. Par Izpildkomitejas locekli var būt viens Biedrības biedra deleģēts pārstāvis, kā arī LPK Prezidents, Viceprezidents un Ģenerālsekretārs. Izpildkomitejas darbā var tikt pieaicinātas arī citas personas. Izpildkomitejas sastāvu apstiprina Valde.

8.3. Izpildkomitejas sēdes pēc nepieciešamības sasauc Prezidents, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Par sēdi un tās darba kārtību ir jāpaziņo ne vēlāk kā septiņas dienas iepriekš.

8.4. Izpildkomitejas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 1/2 no Izpildkomitejas locekļiem.

8.5. Izpildkomitejas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir LPK Prezidenta balss.

8.6. Izpildkomitejas sēdes tiek protokolētas.

8.7. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un organizē Biedrības darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Ģenerālās Asamblejas kompetencē, tai skaitā:
8.7.1. apstiprina Biedrības gada budžetu, darba plānus, nolikumus, programmas, atskaites;
8.7.2. nosaka Valdes locekļu pienākumu sadali;
8.7.3. organizē Biedrības darbību, ievērojot Statūtu noteikumus un Ģenerālās Asamblejas lēmumus;
8.7.4. apstiprina ieņēmumu un izdevumu tāmes, kontrolē līdzekļu izlietojumu, organizē grāmatvedības kārtošanu;
8.7.5. apstiprina nepieciešamo algoto darbinieku skaitu, nosaka darba algas un pienākumus;
8.7.7. nosaka prēmiju un stipendiju lielumu Biedrības pārstāvjiem (sportistiem, treneriem, algotiem un sabiedriskiem darbiniekiem);
8.7.8. Valde apstiprina Latvijas Paralimpiskās vienības sastāvu vismaz vienu reizi gadā;
8.7.9. lemj par sportistu vai Biedru pārstāvju piedalīšanos Starptautiskās Paralimpiskās komitejas rīkotajos pasākumos, apstiprina delegāciju sastāvu;
8.7.10. pēc attiecīgo sporta federāciju ieteikuma apstiprina Latvijas izlases komandu galvenos trenerus;
8.7.11. risina sporta inventāra un iekārtu sagādes un ražošanas jautājumus, apstiprina to sadali;
8.7.12. izstrādā savu iekšējo nolikumu rīcībai ar Biedrības kustamo mantu;
8.7.13. apstiprina gada pārskatu.

8.8. Valde par savu darbu atskaitās Ģenerālajai Asamblejai.

8.9. Biedrības Valde sastāv no trīs valdes locekļiem – Prezidenta (Valdes priekšsēdētāja), Viceprezidenta un Ģenerālsekretāra. Prezidents, Viceprezidents un Ģenerālsekretārs savas kompetences robežās ir tiesīgs Biedrību pārstāvēt atsevišķi. Biedrības Valdes sēdes var sasaukt un darba kārtības jautājumus var noteikt jebkurš Valdes loceklis, paziņojot pārējiem Valdes locekļiem par to telefoniski vai rakstiski (atzīstamas arī e-pasta vēstules); tās var notikt klātienē vai neklātienē, arī telefonaptaujas veidā, un Valdes lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja “par” nobalsojuši vismaz divi Valdes locekļi. Biedrības Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, norādot katra Valdes locekļa balsojumu.

8.10. Izpildkomitejas vai Valdes loceklis pilda savus pienākumus sabiedriskā kārtā vai par atlīdzību, kuras apmēru nosaka Valde.

9. nodaļa. Prezidents

9.1. Biedrības prezidents (Prezidents) vada Izpildkomiteju. Biedrības prezidents ir Valdes priekšsēdētājs, kurš pārstāv un vada Biedrības darbu.

9.2. Prezidenta kompetence:
9.2.1. oficiāli pārstāv Biedrību Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās organizācijās;
9.2.2. Biedrības vārdā paraksta līgumus, rīkojumus, finanšu un citus dokumentus;
9.2.3. risina Biedrības administratīvos, saimnieciskos un finanšu jautājumus;
9.2.4. sasauc Valdes sēdes, iesaka to darbības kārtību, vada tās;
9.2.5. pieņem darbā un atbrīvo algotos darbiniekus, atver norēķinu kontus bankās, paraksta pilnvaras.

10. nodaļa. Viceprezidents

10.1. Biedrības viceprezidents (Viceprezidents) ir Valdes loceklis.

10.2. Viceprezidents veic Valdes vai Prezidenta noteiktos uzdevumus.

10.3. Viceprezidents sniedz informāciju par Biedrības darbību.

10.4. Prezidenta prombūtnes laikā veic viņa pienākumus.

10.5. Prezidentam atkāpjoties no amata vai viņa atcelšanas gadījumā, veic Prezidenta pienākumus.

11. nodaļa. Ģenerālsekretārs

11.1. Biedrības ģenerālsekretārs ir Valdes loceklis.

11.2. Ģenerālsekretārs atbild par:
11.2.1. Prezidenta rīkojumu izpildi;
11.2.2. iekšējo normatīvu un citu dokumentu nosūtīšanu Biedrības biedriem;
11.2.3. informācijas sniegšanu paralimpiskā un pielāgotā sporta un citām organizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem;
11.2.4. Ģenerālās Asamblejas sanāksmju un Izpildkomitejas un Valdes sēžu dokumentu sagatavošanu.

12. nodaļa. Revidents

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents (Revidents).

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes loceklis.

12.3. Revidents:
12.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
12.3.5. veic citus Ģenerālās Asamblejas uzticētos uzdevumus;
12.3.6. kontrolē Biedrības statūtos noteikto prasību, LR likumu un tiesību aktu izpildi;
12.3.7. kontrolē Biedrības budžeta izpildi, līdzekļu un īpašumu izlietošanas pareizību, sūdzību un iesniegumu izskatīšanu.
12.4. Revidents veic revīziju Ģenerālās Asamblejas noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13. nodaļa. Konsultatīvā padome

13.1. Konsultatīvā padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt konsultāciju un ieteikumu sniegšanu Biedrības valdei Biedrības mērķu sasniegšanai.
13.2. Konsultatīvā padomes kompetencē ietilpst:
13.2.1. kopā ar Valdi izstrādāt Biedrības attīstības vadlīnijas;
13.2.2. sniegt atzinumus, ieteikumus un konsultācijas par Biedrības attīstības politikas veidošanas stratēģiju un taktiku;
13.2.3. sniegt cita veida konsultācijas par Biedrības darbu saskaņā ar Statūtiem.
13.3. Par Konsultatīvās padomes locekli var kļūt Biedrības biedra deleģēts pārstāvis, goda biedrs, asociētais biedrs vai jebkura fiziska persona, kas atbalsta Biedrības statūtus.
13.4. Konsultatīvās padomes locekļus uzaicina, apstiprina un to skaitu nosaka Valde.
13.3. Konsultatīvās padomes darbību regulē Valdes izstrādāts nolikums.

Ar Statūtu grozījumiem, kas apstiprināti Ģenerālajā Asamblejā
2018. gada 28. augustā, Rīgā, Rātslaukumā 1
(Protokols Nr.02/2018)